കേരളം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ

Rs. 500
  • Price:Rs. 500
  • Publisher: SIL
  • Book Code: 2020
  • Availability: 499
കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം.സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങള്‍ പോലും അനായാസം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന വലുപ്പത്തിലുള്ള ബഹുവര്‍ണ്ണ ഭൂപടങ്ങള്‍ .അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്‍ പട്ടികകളായും ചിത്രങ്ങളായും ഓരോ ഭൂപടത്തോദുമൊപ്പം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു ...

കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം.

സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങള്‍ പോലും അനായാസം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന വലുപ്പത്തിലുള്ള ബഹുവര്‍ണ്ണ ഭൂപടങ്ങള്‍ .

അനുബന്ധ വിവരങ്ങള്‍ പട്ടികകളായും ചിത്രങ്ങളായും ഓരോ ഭൂപടത്തോദുമൊപ്പം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു .


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good