ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അനന്തം

Rs. 130
  • Price:Rs. 130
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4130
  • Availability: 99
 ജോര്‍ജ് ഗാമോവ് എഴുതിയ 'ഒണ്‍ ടു ത്രീ ഇന്‍ഫിനിറ്റി' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അനന്തം . അത്യധികം സങ്കീര്‍ണമായ സാങ്കേതികവിജ്ഞാനം  സാധാരണക്കാരന്‌ മനസിലാക്കുന്ന വിധം ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ...

 ജോര്‍ജ് ഗാമോവ് എഴുതിയ 'ഒണ്‍ ടു ത്രീ ഇന്‍ഫിനിറ്റി' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അനന്തം . അത്യധികം സങ്കീര്‍ണമായ സാങ്കേതികവിജ്ഞാനം  സാധാരണക്കാരന്‌ മനസിലാക്കുന്ന വിധം ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good