കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവും ഒരു ചരിത്രാന്വേഷണം -ഡോ. പി എം സലിം

Rs. 380
  • Price:Rs. 380
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4989
  • Availability: 100
കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവുംഒരു ചരിത്രാന്വേഷണംഡോ. പി എം സലിംവൈവിധ്യമാർന്ന സ്രോതസ്സുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥം ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വളരെവലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്.- ഡോ. കെ.എൻ.പണിക്കർ..

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവും

ഒരു ചരിത്രാന്വേഷണം

ഡോ. പി എം സലിം

വൈവിധ്യമാർന്ന സ്രോതസ്സുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥം ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വളരെവലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

- ഡോ. കെ.എൻ.പണിക്കർ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good