നിര്‍മിതബുദ്ധി

Rs. 90
  • Price:Rs. 90
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4992
  • Availability: 99
മനുഷ്യമസ്തിഷ്‌കത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളെ കൈയിലൊതുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതും യുക്തിഭദ്രമായി ചിന്തിക്കാനും ഇടപഴകാനും കഴിയുന്ന റോബോട്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം. നിർമിതബുദ്ധിയുടെ നാനാവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം..

മനുഷ്യമസ്തിഷ്‌കത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളെ കൈയിലൊതുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതും യുക്തിഭദ്രമായി ചിന്തിക്കാനും ഇടപഴകാനും കഴിയുന്ന റോബോട്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം. നിർമിതബുദ്ധിയുടെ നാനാവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good