എന്താണ് ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം

Rs. 75
  • Price:Rs. 75
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-3554
  • Availability: 99
ആധുനിക ഭൗതികശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തത്തെയും പ്രയോഗത്തെയും ഒരു പോലെ സ്വാധീനിച്ച ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ...
ആധുനിക ഭൗതികശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തത്തെയും പ്രയോഗത്തെയും ഒരു പോലെ സ്വാധീനിച്ച ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good