പറക്കുന്ന സൗന്ദര്യങ്ങള്‍

Rs. 450
  • Price:Rs. 450
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-5049
  • Availability: 100
കേരള പോലീസ് അക്കാദമി പരിസരങ്ങളില്‍ പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ പക്ഷികളുടെ അപൂര്‍വ ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

കേരള പോലീസ് അക്കാദമി പരിസരങ്ങളില്‍ പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ പക്ഷികളുടെ അപൂര്‍വ ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good