ജെയ്ന്‍ ഗുഡാള്‍

Rs. 180
  • Price:Rs. 180
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4998
  • Availability: 100
"നമ്മുടെ ചർമത്തിൻ്റെ നിറമോ, ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമോ, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയോ എന്തുതന്നെയായാലും, ഒരേ രക്തത്താലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് " - ജെയ്ൻ ഗുഡാൾ .ലോക പ്രശസ്ത ചിമ്പാൻസി ഗവേഷകയും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ ജെയ്ൻ ഗുഡാളിൻ്റെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം.ഗ്രന്ഥകാരൻ - ഡോ. എ. പി. അജയ്കുമാർവില  - 180/-..

"നമ്മുടെ ചർമത്തിൻ്റെ നിറമോ, ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമോ, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയോ എന്തുതന്നെയായാലും, ഒരേ രക്തത്താലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് " - ജെയ്ൻ ഗുഡാൾ .


ലോക പ്രശസ്ത ചിമ്പാൻസി ഗവേഷകയും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ ജെയ്ൻ ഗുഡാളിൻ്റെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം.

ഗ്രന്ഥകാരൻ - ഡോ. എ. പി. അജയ്കുമാർ

വില  - 180/-

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good