പരിണാമത്തിന്റെ പാതകള്‍

Rs. 80
  • Price:Rs. 80
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4922
  • Availability: 99
പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ പരിണാമത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വഴികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം . ..

പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ പരിണാമത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വഴികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം . 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good