കേരളത്തിന്‍റെ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രം

Rs. 350
  • Price:Rs. 350
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4748
  • Availability: 98
സങ്കീര്‍ണ്ണവും ചൈതന്യവത്തുമായ ഒരു സാംസ്‌കാരികഘോഷയാത്രയുടെ അത്യന്തം ഹൃദയാവര്‍ജ്ജകവും അപഗ്രഥനാത്മകാവുമായ ഒരു ആഖ്യാനമാണ് ഈ ഉത്തമ ചരിത്രഗ്രന്ഥം..

സങ്കീര്‍ണ്ണവും ചൈതന്യവത്തുമായ ഒരു സാംസ്‌കാരികഘോഷയാത്രയുടെ അത്യന്തം ഹൃദയാവര്‍ജ്ജകവും അപഗ്രഥനാത്മകാവുമായ ഒരു ആഖ്യാനമാണ് ഈ ഉത്തമ ചരിത്രഗ്രന്ഥം

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good