ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം ഉല്‍ഭവവും വികാസവും

Rs. 70
  • Price:Rs. 70
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4697
  • Availability: 96
ഏഴു സഹസ്രബ്ദങ്ങളില്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഉണ്ടായ വികാസങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

ഏഴു സഹസ്രബ്ദങ്ങളില്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഉണ്ടായ വികാസങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good