കേരളം ലോകചരിത്രത്തിലൂടെ

Rs. 190
  • Price:Rs. 190
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4093
  • Availability: 97
കേരളം ലോകചരിത്രത്തിലൂടെചരിത്രത്തിന്റെ അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ നാടുകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഒതുക്കി നിര്‍ത്തുന്നതിനു പകരം ഒരേ കാലഘട്ടത്തില്‍ മലയാളക്കര ഉള്‍പ്പെടെ ലോകത്ത് എമ്പാടും നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിച് തയ്യാറാക്കിയ കൃതി...

കേരളം ലോകചരിത്രത്തിലൂടെ

ചരിത്രത്തിന്റെ അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ നാടുകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഒതുക്കി നിര്‍ത്തുന്നതിനു പകരം ഒരേ കാലഘട്ടത്തില്‍ മലയാളക്കര ഉള്‍പ്പെടെ ലോകത്ത് എമ്പാടും നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിച് തയ്യാറാക്കിയ കൃതി.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good