ചൊവ്വ അറിവും അന്വേഷണങ്ങളും

Rs. 70
  • Price:Rs. 70
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-3501
  • Availability: 100
ചൊവ്വ അറിവും അന്വേഷണങ്ങളും ചിലപ്പോള്‍ തീക്കട്ടപോലെ ചുവന്നത് .മറ്റു ചിലപ്പോള്‍ മങ്ങിയ ചുവപ്പില്‍ .ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ ആ രണ്ടു മുഖങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് . വിശ്വാസങ്ങളുടെ ലോകത്തില്‍ അത് യുദ്ധദേവനാണ്ദോഷാകാരനാണ് . പാപഗ്രഹമാണ് .നാളിത്വരെയുള്ള ചൊവ്വാവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും ഒരു കുഞ്ഞുനാള്‍..

ചൊവ്വ അറിവും അന്വേഷണങ്ങളും 

ചിലപ്പോള്‍ തീക്കട്ടപോലെ ചുവന്നത് .മറ്റു ചിലപ്പോള്‍ മങ്ങിയ ചുവപ്പില്‍ .ചൊവ്വയ്ക്ക്‌ ആ രണ്ടു മുഖങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് . വിശ്വാസങ്ങളുടെ ലോകത്തില്‍ അത് യുദ്ധദേവനാണ്ദോഷാകാരനാണ് . പാപഗ്രഹമാണ് .നാളിത്വരെയുള്ള ചൊവ്വാവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും ഒരു കുഞ്ഞുനാള്‍ വഴിപുസ്തകം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good