നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വികേന്ദ്രീകരണ വിജയഗാഥ

Rs. 70
  • Price:Rs. 70
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4941
  • Availability: 100
മികച്ച ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിനുള്ള ദീന്‍ദയാല്‍ ഉപാധ്യായ സശാക്തീകരണ്‍ പുരസ്‌കാരം തുടര്‍ച്ചയായി നേടിയ   നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വികേന്ദ്രീകരണ വിജയഗാഥ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

മികച്ച ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിനുള്ള ദീന്‍ദയാല്‍ ഉപാധ്യായ സശാക്തീകരണ്‍ പുരസ്‌കാരം തുടര്‍ച്ചയായി നേടിയ   നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വികേന്ദ്രീകരണ വിജയഗാഥ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good