ഇന്‍ഡിസൈന്‍

Rs. 100
  • Price:Rs. 100
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-3526
  • Availability: 100
ഇന്‍ഡിസൈന്‍ഇന്‍ഡിസൈന്‍ സ്വയം പഠിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം . അച്ചടി , വെബ്‌ , മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍ , പരസ്യനിര്‍മാണം എന്നിവയ്ക്കു സഹായകമായ ഒരു ലേഔട്ട്‌ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആണ് ഇന്‍ഡിസൈന്‍.1999 –ല്‍അഡോബി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്‍ഡിസൈന്റെ സി.എസ് 6 നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഇന്‍..

ഇന്‍ഡിസൈന്‍

ഇന്‍ഡിസൈന്‍ സ്വയം പഠിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം . അച്ചടി , വെബ്‌ , മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍ , പരസ്യനിര്‍മാണം എന്നിവയ്ക്കു സഹായകമായ ഒരു ലേഔട്ട്‌ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആണ് ഇന്‍ഡിസൈന്‍.1999 ല്‍അഡോബി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്‍ഡിസൈന്റെ സി.എസ് 6 നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഇന്‍ഡിസൈന്റെ സവിശേഷതകളായ അച്ചടി, വെബ്‌ , മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍ , പരസ്യനിര്‍മാണം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good