100 രസതന്ത്രകഥകള്‍

Rs. 100
  • Price:Rs. 100
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4139
  • Availability: 97
100 രസതന്ത്രകഥകള്‍കുട്ടികളില്‍ ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യം വളര്‍ത്താന്‍ സഹായകമായ പുസ്തകം . ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകം വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൃതി. വര്‍ണാഭമായ ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചകള്‍ക്ക് പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകള്‍ നമുക്ക് മുന്നില്‍ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന അതിവിശിഷ്ടമ..

100 രസതന്ത്രകഥകള്‍

കുട്ടികളില്‍ ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യം വളര്‍ത്താന്‍ സഹായകമായ പുസ്തകം . ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകം വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൃതി. വര്‍ണാഭമായ ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചകള്‍ക്ക് പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകള്‍ നമുക്ക് മുന്നില്‍ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ പുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്.നൂറു രസതന്ത്ര കഥകള്‍ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാം . ശാസ്‌ത്രപഠനം രസകരവുമാകാം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good