ഇന്ത്യ 2020 നവസഹസ്രാബ്ദദര്‍ശനം

Rs. 160
  • Price:Rs. 160
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4225
  • Availability: 100
ഇന്ത്യ 2020 നവസഹസ്രാബ്ദദര്‍ശനംഇന്ത്യയ്ക്ക് വികസിതരാഷ്ട്രമാകാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം നല്‍കുന്ന പുസ്തകം .ഇന്ത്യയുടെ  വികസിതരാഷ്ട്രപദവി ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും സ്വപ്നമാണ് . ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള  വഴികള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്ന പുസ്തകം പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തില്‍.   ..

ഇന്ത്യ 2020 നവസഹസ്രാബ്ദദര്‍ശനം

ഇന്ത്യയ്ക്ക് വികസിതരാഷ്ട്രമാകാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം നല്‍കുന്ന പുസ്തകം .ഇന്ത്യയുടെ  വികസിതരാഷ്ട്രപദവി ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും സ്വപ്നമാണ് . ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള  വഴികള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്ന പുസ്തകം പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തില്‍.   

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good