ആധുനികകേരളം ജീവിതവും സംസ്കാരവും

Rs. 120
  • Price:Rs. 120
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4864
  • Availability: 98
ആധുനികകേരളം ജീവിതവും സംസ്കാരവുംബഹുമുഖസ്പര്‍ശിയായ വിജ്ഞാനധാരകളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും ചരിത്രത്തെയും   സംസ്കാരത്തെയും സമകാലിക വിഷയങ്ങളെയും സംക്ഷിപ്തവും ആധികാരികവുമായിചര്‍ച്ചചെയ്യുന്ന ഒരു മികച്ച ഗ്രന്ഥമാണിത്..

ആധുനികകേരളം ജീവിതവും സംസ്കാരവും

ബഹുമുഖസ്പര്‍ശിയായ വിജ്ഞാനധാരകളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും ചരിത്രത്തെയും   സംസ്കാരത്തെയും സമകാലിക വിഷയങ്ങളെയും സംക്ഷിപ്തവും ആധികാരികവുമായിചര്‍ച്ചചെയ്യുന്ന ഒരു മികച്ച ഗ്രന്ഥമാണിത്

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good