അമര്‍ത്യസെന്നിന്‍റെ മാനവിക വികസനശാസ്‌ത്രം ഒരു ആമുഖ പഠനം

Rs. 90
  • Price:Rs. 90
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4545
  • Availability: 100
ലോകം ആദരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞനും ദാര്‍ശനികനും ചിന്തകനുമായ പ്രൊഫ. അമര്‍ത്യസെന്നിന്‍റെ ദര്‍ശനം  സാമാന്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം ..

ലോകം ആദരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞനും ദാര്‍ശനികനും ചിന്തകനുമായ പ്രൊഫ. അമര്‍ത്യസെന്നിന്‍റെ ദര്‍ശനം  സാമാന്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good