അന്യ ലോകങ്ങള്‍

Rs. 130
  • Price:Rs. 130
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4673
  • Availability: 100
അന്യ ലോകങ്ങള്‍ശാസ്‌ത്രലോകവും , മതങ്ങളും നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയമാണിത് . ഇതിന്റെ ഉത്തരം അന്തമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ ജിജ്ഞാസയെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു . ആവേശകരമായ വായനയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

അന്യ ലോകങ്ങള്‍

ശാസ്‌ത്രലോകവും , മതങ്ങളും നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയമാണിത് . ഇതിന്റെ ഉത്തരം അന്തമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ ജിജ്ഞാസയെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു . ആവേശകരമായ വായനയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്ന ഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good