സാഹിത്യം ബഹുവചനം താരതമ്യ-വിവര്‍ത്തന പഠനങ്ങള്‍

Rs. 240
  • Price:Rs. 240
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-5023
  • Availability: 99
സമ്മിളിതപഠനമേഖലയായ  താരതമ്യ-വിവര്‍ത്തന പഠനം ഏതുവിധത്തിലാണ് മിഥ്യ:പ്രകാശകാരികളാവുന്നതെന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ പുസ്തകം ...

സമ്മിളിതപഠനമേഖലയായ  താരതമ്യ-വിവര്‍ത്തന പഠനം ഏതുവിധത്തിലാണ് മിഥ്യ:പ്രകാശകാരികളാവുന്നതെന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ പുസ്തകം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good