അണുബോബുകളുടെ കഥ

Rs. 60
  • Price:Rs. 60
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil- 4262
  • Availability: 100
ഇന്ത്യ , അമേരിക്ക,ബ്രിട്ടണ്‍ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അണുബോബുകളുടെ നിര്‍മാണ പദ്ധതികള്‍ , രഹസ്യായുധ നിര്‍മിതികള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ എന്നിവ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ഡോ.എംഎന്‍.ആര്‍ നായര്‍ സില്‍ -  4262..

ഇന്ത്യ , അമേരിക്ക,ബ്രിട്ടണ്‍ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അണുബോബുകളുടെ നിര്‍മാണ പദ്ധതികള്‍ , രഹസ്യായുധ നിര്‍മിതികള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ എന്നിവ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം 

ഡോ.എംഎന്‍.ആര്‍ നായര്‍ 

സില്‍ -  4262


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good