അണുബോംബുകളുടെ കഥ

Rs. 60
  • Price:Rs. 60
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4262
  • Availability: 98
അണുബോംബുകളുടെ കഥഇന്ത്യ , അമേരിക്ക,ബ്രിട്ടണ്‍ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അണുബോംബ് നിര്‍മാണപദ്ധതികള്‍ , രഹസ്യായുധ നിര്‍മിതികള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ എന്നിവ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ...

അണുബോംബുകളുടെ കഥ

ഇന്ത്യ , അമേരിക്ക,ബ്രിട്ടണ്‍ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അണുബോംബ് നിര്‍മാണപദ്ധതികള്‍ , രഹസ്യായുധ നിര്‍മിതികള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ എന്നിവ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good