ഗ്രഹസ്ഥാനഗണിതം

Rs. 100
  • Price:Rs. 100
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4284
  • Availability: 99
ഗ്രഹസ്ഥാനഗണിതംമനുഷ്യന്റെ വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിലനുപേക്ഷണിയമായ കാലവിജ്ഞാനം ജ്യോതിര്‍ഗോളങ്ങളുടെ ക്രമഭേദമേറെയില്ലാത്ത ഭ്രമണത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് . നിത്യാനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭൂമിക്കു ചുറ്റുമുള്ള   ജ്യോതി ജ്യോതിര്‍ഗോളങ്ങളുടെ ഭ്രമണം ഗണിചെടുത്തു. പഞ്ചാംഗങ്ങളും കലണ..

ഗ്രഹസ്ഥാനഗണിതം

മനുഷ്യന്റെ വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിലനുപേക്ഷണിയമായ കാലവിജ്ഞാനം ജ്യോതിര്‍ഗോളങ്ങളുടെ ക്രമഭേദമേറെയില്ലാത്ത ഭ്രമണത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് . നിത്യാനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭൂമിക്കു ചുറ്റുമുള്ള   ജ്യോതി ജ്യോതിര്‍ഗോളങ്ങളുടെ ഭ്രമണം ഗണിചെടുത്തു. പഞ്ചാംഗങ്ങളും കലണ്ടറുകളും വികസിപ്പിച്ചു . ശാസ്‌ത്രം പുരോഗമിച്ചപ്പോള്‍ ആകാശകേന്ദ്രം സൂര്യനെന്ന്‍ സ്ഥിതീകരിക്കപ്പെട്ടു. ജ്യോതിര്‍ഗണിതത്തിലെ പുതിയഗണിതമെന്ന്‍ ഗ്രഹസ്ഥാനഗണിതം  അറിയപ്പെടുന്നു . ഇതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good