ത്യാഗരാജ കൃതികള്‍ സമ്പാദനവും സ്വരപ്പെടുത്തലും

Rs. 300
  • Price:Rs. 300
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4244
  • Availability: 100
കര്‍ണാടക സംഗീത ലോകത്തെ കുലപതിയായ ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ നൂറ്റൊന്നു കൃതികള്‍ അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തില്‍ സ്വരപ്പെടുത്തലോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

കര്‍ണാടക സംഗീത ലോകത്തെ കുലപതിയായ ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ നൂറ്റൊന്നു കൃതികള്‍ അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തില്‍ സ്വരപ്പെടുത്തലോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good