മാധവിക്കുട്ടി രാഗം നീലാംബരി

Rs. 240
  • Price:Rs. 240
  • Book Code: Sil-4928
  • Availability: 1
ആമി , മാധവിക്കുട്ടി ,കമലാദാസ്‌ സുരയ്യ ആസ്വാദകമനസ്സില്‍ ഋതുഭേദങ്ങളായി പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ സാഹിത്യത്തെയും ജീവിതത്തെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതി ...

ആമി , മാധവിക്കുട്ടി ,കമലാദാസ്‌ സുരയ്യ ആസ്വാദകമനസ്സില്‍ ഋതുഭേദങ്ങളായി പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ സാഹിത്യത്തെയും ജീവിതത്തെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതി .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good