ആധുനികതാവാദ സാഹിത്യവും മലയാളവിമര്‍ശനവും

Rs. 310
  • Price:Rs. 310
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4929
  • Availability: 100
മലയാളത്തിലെ ആധുനികതാവാദ സാഹിത്യത്തെ മലയാള വിമര്‍ശനം എങ്ങിനെ നോക്കിക്കണ്ടുവെന്നത് വിമര്‍ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്ന കൃതി ...

മലയാളത്തിലെ ആധുനികതാവാദ സാഹിത്യത്തെ മലയാള വിമര്‍ശനം എങ്ങിനെ നോക്കിക്കണ്ടുവെന്നത് വിമര്‍ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്ന കൃതി .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good