രീതി ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചൊരു സംവാദം - ഡോ. ഡി. രാജേന്ദ്രൻ

Rs. 80
  • Price:Rs. 80
  • Book Code: Sil-5100
  • Availability: 100
റെനെദെക്കാർത്തെ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭാശാലിയായ തത്വചിന്തകന്റെ ഡിസ്‌കോഴ്‌സ് ഓൺ ദി മെതേഡ് എന്ന കൃതിയുടെ സാരാംശമാണ് രീതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചൊരു സംവാദം. ദെക്കാർത്തയുടെ ചിന്താലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ദാർശനികകൃതി മലയാളികളായ വായനക്കാർക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടുതന്നെയാണ്...

റെനെദെക്കാർത്തെ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭാശാലിയായ തത്വചിന്തകന്റെ ഡിസ്‌കോഴ്‌സ് ഓൺ ദി മെതേഡ് എന്ന കൃതിയുടെ സാരാംശമാണ് രീതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചൊരു സംവാദം. ദെക്കാർത്തയുടെ ചിന്താലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ദാർശനികകൃതി മലയാളികളായ വായനക്കാർക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടുതന്നെയാണ്.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good