രാമായണം | രൂപവും നിഴലും

Rs. 90
  • Price:Rs. 90
  • Book Code: Sil-5173
  • Availability: 100
രാമായണം | രൂപവും നിഴലും - പ്രൊഫ വൈ വി സുകുമാരൻ.ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങൾ ചരിത്രമല്ലെങ്കിലും അവയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചരിത്രമുണ്ട്. അത്തരം ചരിത്രാംശങ്ങളെ യുക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം...

രാമായണം | രൂപവും നിഴലും - പ്രൊഫ വൈ വി സുകുമാരൻ.

ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങൾ ചരിത്രമല്ലെങ്കിലും അവയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചരിത്രമുണ്ട്. അത്തരം ചരിത്രാംശങ്ങളെ യുക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good