മൂലകങ്ങളുടെ കഥ - ഡോ. സി പി ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ

Rs. 110
  • Price:Rs. 110
  • Book Code: Sil-5189
  • Availability: 100
ആദിമയുഗം മുതൽ ശാസ്ത്രം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും അതിലൂടെ മൂലകങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളും വ്യക്തവും ലളിതവുമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം...

ആദിമയുഗം മുതൽ ശാസ്ത്രം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും അതിലൂടെ മൂലകങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളും വ്യക്തവും ലളിതവുമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good