സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര ദർശനം -ഡോ.കെ .വി .ദിലീപ് കുമാർ

Rs. 120
  • Price:Rs. 120
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4799
  • Availability: 100
സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര ദർശനം -ഡോ.കെ .വി .ദിലീപ് കുമാർ മനുഷ്യ സമൂഹം രൂപപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കു തുടക്കമിട്ടിരുന്നു.പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഗ്രഹിക്കാൻ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.സംവാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് .മനുഷ്യജീവിതപരിണാമത്തിൽ ..

സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര ദർശനം -ഡോ.കെ .വി .ദിലീപ് കുമാർ 

മനുഷ്യ സമൂഹം രൂപപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കു തുടക്കമിട്ടിരുന്നു.പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഗ്രഹിക്കാൻ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.സംവാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് .മനുഷ്യജീവിതപരിണാമത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനമാണ് ഡോ.കെ.വി ദിലീപ് കുമാർ രചിച്ച 'സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര ദർശനം ' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good