ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ്

Rs. 640
  • Price:Rs. 640
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-5040
  • Availability: 100
ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളുംപ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ്ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്രകൗതുകം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന പുസ്തകം. നിത്യേന നാം കാണുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങൾ മുതൽ അതിസങ്കീർണ്ണമായ ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ വരെ ലളിതമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം..
ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും
പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ്

ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്രകൗതുകം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന പുസ്തകം. നിത്യേന നാം കാണുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങൾ മുതൽ അതിസങ്കീർണ്ണമായ ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ വരെ ലളിതമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good