മലയാളം ഭാഷ വ്യാകരണം പ്രയോഗം-പ്രൊഫ. ആദിനാട് ഗോപി

Rs. 260
  • Price:Rs. 260
  • Publisher: SIL
  • Book Code: sil-4604
  • Availability: 99
മലയാളം ഭാഷ വ്യാകരണം പ്രയോഗം-പ്രൊഫ. ആദിനാട് ഗോപിമലയാളഭാഷയുടെ വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം. രാമചരിതം മുതൽ ആധുനിക ഭാഷാപഠനകൃതികൾവരെ വിശദമായി അപഗ്രഥിച്ച് കാച്ചിക്കുറുക്കിയെടുത്ത രചന..

മലയാളം 

ഭാഷ വ്യാകരണം പ്രയോഗം-പ്രൊഫ. ആദിനാട് ഗോപി


മലയാളഭാഷയുടെ വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം. രാമചരിതം മുതൽ ആധുനിക ഭാഷാപഠനകൃതികൾവരെ വിശദമായി അപഗ്രഥിച്ച് കാച്ചിക്കുറുക്കിയെടുത്ത രചന

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good