ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രം-ഡോ. ടി. ഭാസ്‌കരൻ

Rs. 230
  • Price:Rs. 230
  • Publisher: SIL
  • Book Code: SIL-4819
  • Availability: 100
ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രം-ഡോ. ടി. ഭാസ്‌കരൻമഹാമനീഷികളായ അലങ്കാര ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അവർ രൂപം നൽകിയ പദ്ധതികളായ രീതി, ഔചിത്യം, വക്രോക്തി, അനുമാനം,രസം, ധ്വനി എന്നിവയും പ്രധാന അലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ, കാവ്യസ്വരൂപം, കാവ്യ ഗുണദോഷങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ആധികാരികമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം...

ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രം-ഡോ. ടി. ഭാസ്‌കരൻ

മഹാമനീഷികളായ അലങ്കാര ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അവർ രൂപം നൽകിയ പദ്ധതികളായ രീതി, ഔചിത്യം, വക്രോക്തി, അനുമാനം,രസം, ധ്വനി എന്നിവയും പ്രധാന അലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ, കാവ്യസ്വരൂപം, കാവ്യ ഗുണദോഷങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ആധികാരികമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good