ഭാഷാശാസ്ത്രം ചോംസ്‌കിക്കുമപ്പുറം - സമ്പാദനവും പഠനവു-പി.എം.ഗിരീഷ്

Rs. 230
  • Price:Rs. 230
  • Book Code: Sil-4340
  • Availability: 100
ഭാഷാശാസ്ത്രം ചോംസ്‌കിക്കുമപ്പുറം-സമ്പാദനവും പഠനവും-പി.എം.ഗിരീഷ്ചോംസ്‌കിക്കുമപ്പുറം ആഗോളതലത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവഭാഷാ സമീപനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേർക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം.ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതനസരണികളിൽ സക്രിയമായ ഇടപെടുന്ന യുവഗവേഷകരുടെ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം...

ഭാഷാശാസ്ത്രം ചോംസ്‌കിക്കുമപ്പുറം-സമ്പാദനവും പഠനവും-പി.എം.ഗിരീഷ്


ചോംസ്‌കിക്കുമപ്പുറം ആഗോളതലത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവഭാഷാ സമീപനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേർക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം.

ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതനസരണികളിൽ സക്രിയമായ ഇടപെടുന്ന യുവഗവേഷകരുടെ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good