കേരളഭാഷാ പാഠാവലി ഒന്നാംഭാഗം

Rs. 125
  • Price:Rs. 125
  • Publisher: SIL
  • Book Code: SIL 4906
  • Availability: 100
കേരളഭാഷാപാഠാവലിഒന്നാംഭാഗംഅക്ഷരം, വാക്ക്, വാക്യം, വ്യാകരണം എന്നീ ക്രമത്തിൽ ഭാഷ പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തയ്യാറാക്കിരിക്കുന്ന പുസ്തകം. ഉച്ചാരണശുദ്ധിയോടെ സംസാരിക്കുന്നതിനും കൈയക്ഷരം വടിവൊത്തതാക്കുന്നതിനും ഈ പുസ്തകം സഹായകമാവും...

കേരളഭാഷാ

പാഠാവലി

ഒന്നാംഭാഗം


അക്ഷരം, വാക്ക്, വാക്യം, വ്യാകരണം എന്നീ ക്രമത്തിൽ ഭാഷ പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തയ്യാറാക്കിരിക്കുന്ന പുസ്തകം. ഉച്ചാരണശുദ്ധിയോടെ സംസാരിക്കുന്നതിനും കൈയക്ഷരം വടിവൊത്തതാക്കുന്നതിനും ഈ പുസ്തകം സഹായകമാവും.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good