കണ്വ മാനസി -ശകുന്തള പഠനം

Rs. 230
  • Price:Rs. 230
  • Publisher: SIL
  • Book Code: SIL-5076
  • Availability: 100
മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനം, പദ്മ പുരാണത്തിലെ ശാകുന്തള കഥ, കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സമഗ്രമായും ആസ്വാദ്യതരമായും അപഗ്രഥനം ചെയ്യുന്ന താരതമ്യപഠനം...

മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനം, പദ്മ പുരാണത്തിലെ ശാകുന്തള കഥ, കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സമഗ്രമായും ആസ്വാദ്യതരമായും അപഗ്രഥനം ചെയ്യുന്ന താരതമ്യപഠനം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good