വെള്ളിത്തിരയില്‍ നിന്ന് മനസ്സില്‍ പെയ്യുന്നത്

Rs. 150
  • Price:Rs. 150
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-5015
  • Availability: 99
നിരൂപകനും ചലച്ചിത്രകാരനുമായ നീലൻ സ്വന്തം ചലച്ചിത്രാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും ദൃശ്യഭാഷയെക്കുറിച്ചും തന്റേതായ വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കൃതി ..

നിരൂപകനും ചലച്ചിത്രകാരനുമായ നീലൻ സ്വന്തം ചലച്ചിത്രാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും ദൃശ്യഭാഷയെക്കുറിച്ചും തന്റേതായ വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കൃതി 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good