ജലം ജനപങ്കാളിത്തം വികസനം

Rs. 60
  • Price:Rs. 60
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-2807
  • Availability: 100
ജലസമ്പത്ത്‌ , ജല-പരിസര ശുചീകരണ മാനേജ്‌മന്റ്‌ ,വികേന്ദ്രീകരണം എന്നിവ നാടിന്റെ സുസ്ഥിതിക്കും വികസനത്തിനും എങ്ങിനെ പിന്തുണയേകുന്നു എന്ന കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

ജലസമ്പത്ത്‌ , ജല-പരിസര ശുചീകരണ മാനേജ്‌മന്റ്‌ ,വികേന്ദ്രീകരണം എന്നിവ നാടിന്റെ സുസ്ഥിതിക്കും വികസനത്തിനും എങ്ങിനെ പിന്തുണയേകുന്നു എന്ന കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good