ഇന്റലിജെന്‍സ് ഗാതറിങ് അഥവാ രഹസ്യവിവരശേഖരണം

Rs. 125
  • Price:Rs. 125
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-5065
  • Availability: 100
ഇന്റലിജെന്‍സ് ഗാതറിങ് എന്ന തൊഴില്‍ മേഖലയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

ഇന്റലിജെന്‍സ് ഗാതറിങ് എന്ന തൊഴില്‍ മേഖലയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good