മലങ്കര നസ്രാണികളും കേരള ചരിത്രവും

Rs. 350
  • Price:Rs. 350
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-5020
  • Availability: 100
കേവലം സഭാചരിത്രം എന്നതിലുപരി ഒരു ജനതയുടെ സാംസ്‌കാരികചരിത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പുനരന്വേഷണമാണ് ഈ പുസ്തകം ...

കേവലം സഭാചരിത്രം എന്നതിലുപരി ഒരു ജനതയുടെ സാംസ്‌കാരികചരിത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പുനരന്വേഷണമാണ് ഈ പുസ്തകം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good