പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍

Rs. 140
  • Price:Rs. 140
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-5039
  • Availability: 100
പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾഗ്രന്ഥരചന : ഡോ. ഡി. മായപാശ്ചാത്യസാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മലയാളസാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ഗൗരവമേറിയ പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി ഗ്രന്ഥകാരി ഇതിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു...

പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥരചന : ഡോ. ഡി. മായ

പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മലയാളസാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ഗൗരവമേറിയ പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി ഗ്രന്ഥകാരി ഇതിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good