ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ ചരിത്രം

Rs. 130
  • Price:Rs. 130
  • Book Code: Sil-4726
  • Availability: 99
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആവിര്‍ഭാവം ,കാലാനുസൃതമായി അതിനു വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ ഭരണഘടനയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്രവിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്ന ഈടുറ്റ പുസ്തകം . ..

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആവിര്‍ഭാവം ,കാലാനുസൃതമായി അതിനു വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ ഭരണഘടനയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്രവിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്ന ഈടുറ്റ പുസ്തകം . 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good