ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ മുതല്‍ ഗൂഗിള്‍ വരെ

Rs. 110
  • Price:Rs. 110
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4960
  • Availability: 97
ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും  അവയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ വ്യക്തികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം...

ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും  അവയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ വ്യക്തികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good