ഭൗതികശാസ്ത്രം പുതിയ കുതിപ്പുകള്‍ കണ്ടെത്തലുകള്‍

Rs. 140
  • Price:Rs. 140

  • 6 or more Rs. 136
  • 12 or more Rs. 136
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil- 4839
  • Availability: 2-3 Days
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ മേഖലയില്‍ സംഭവിച്ച കുതിപ്പുകളും കണ്ടെത്തലുകളും   സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ...

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ മേഖലയില്‍ സംഭവിച്ച കുതിപ്പുകളും കണ്ടെത്തലുകളും   സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good