ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആദ്യകാല ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിന്‍ കീഴില്‍ 1757-1857

Rs. 140
  • Price:Rs. 140
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4654
  • Availability: 99
ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയല്‍ ഭരണാരംഭം മുതലുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം ഇന്ത്യ എങ്ങിനെ ചൂഷണം ചെയ്യപെട്ടു വന്നതിന്റെ വസ്തു നിഷ്ടടമായ അവതരണം ..

ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയല്‍ ഭരണാരംഭം മുതലുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം ഇന്ത്യ എങ്ങിനെ ചൂഷണം ചെയ്യപെട്ടു വന്നതിന്റെ വസ്തു നിഷ്ടടമായ അവതരണം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good