കേരളത്തിലെ കണ്ടലുകളും കണ്ടല്‍ സഹകാരികളും

Rs. 70
  • Price:Rs. 70
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil -4423
  • Availability: 97
'കരയുടെ കാവല്‍ക്കാര്‍' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടല്‍ക്കാടുകള്‍ പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണത്തില്‍  നിര്‍ണായകമായ പങ്കാണ്വഹിക്കുന്നത് . കേരളത്തിലെ കണ്ടല്‍ വനങ്ങള്‍ , വിവിധതരം യദാര്‍ത്ഥകണ്ടലുകള്‍ , കണ്ടല്‍ സഹകാരികള്‍ , സവിശേഷതകള്‍ പ്രാധാന്യം , സംരക്ഷണം എന്നിവയെ കുറിച്ചു ലളിതമായി വിവരിക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം&n..

'കരയുടെ കാവല്‍ക്കാര്‍' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടല്‍ക്കാടുകള്‍ പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണത്തില്‍  നിര്‍ണായകമായ പങ്കാണ്വഹിക്കുന്നത് . കേരളത്തിലെ കണ്ടല്‍ വനങ്ങള്‍ , വിവിധതരം യദാര്‍ത്ഥകണ്ടലുകള്‍ , കണ്ടല്‍ സഹകാരികള്‍ , സവിശേഷതകള്‍ പ്രാധാന്യം , സംരക്ഷണം എന്നിവയെ കുറിച്ചു ലളിതമായി വിവരിക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good