ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന അടിത്തറയും ആരൂഢവും

Rs. 120
  • Price:Rs. 120
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4874
  • Availability: 2-3 Days
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന അടിത്തറയും ആരൂഢവുംമനുഷ്യശരീരത്തിലെ നട്ടെല്ലുപോലെയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് ഭരണഘടന.ഭാരണഘടനയും നിയമസംഹിതകളുമാണ്രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആകൃതിയും സൗന്ദര്യവുംനിര്‍ണയിക്കുന്നത് . ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെ ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന അടിത്തറയും ആരൂവും

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ നട്ടെല്ലുപോലെയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് ഭരണഘടന.

ഭാരണഘടനയും നിയമസംഹിതകളുമാണ്രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആകൃതിയും സൗന്ദര്യവുംനിര്‍ണയിക്കുന്നത് . ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെ ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good