മലയാള സാഹിത്യം പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും

Rs. 80
  • Price:Rs. 80
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4282
  • Availability: 100
മലയാള സാഹിത്യം പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവുംമലയാളഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും കണ്ണിചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന എഴുത്തുകാരെയും കൃതികളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രവണതകളെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന 13 പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സമാഹാരം...

മലയാള സാഹിത്യം പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും

മലയാളഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും കണ്ണിചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന എഴുത്തുകാരെയും കൃതികളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രവണതകളെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന 13 പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good