ശാസ്‌ത്രകലണ്ടര്‍

Rs. 120
  • Price:Rs. 120
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4770
  • Availability: 100
ശാസ്‌ത്രകലണ്ടര്‍ഒരുവര്‍ഷത്തെ 365 ദിനങ്ങളുടെ ശാസ്‌ത്രപ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന കൃതി . അസംഖ്യം ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാരെയും ശാസ്‌ത്രസംഭവങ്ങളെയും ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു...

ശാസ്‌ത്രകലണ്ടര്‍

ഒരുവര്‍ഷത്തെ 365 ദിനങ്ങളുടെ ശാസ്‌ത്രപ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന കൃതി . അസംഖ്യം ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാരെയും ശാസ്‌ത്രസംഭവങ്ങളെയും ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good