ഡ്രൈവിങ് മാന്വല്‍

Rs. 110
  • Price:Rs. 110
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4326
  • Availability: 100
ഡ്രൈവിങ് മാന്വല്‍ഡ്രൈവിങ്  പഠിക്കുന്നതിനു സഹായകമായ പുസ്തകം . മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ മെക്കാനിസം , വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ള തകരാറുകള്‍ ,കാരണങ്ങള്‍, പ്രതിവിധികള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ..

ഡ്രൈവിങ് മാന്വല്‍

ഡ്രൈവിങ്  പഠിക്കുന്നതിനു സഹായകമായ പുസ്തകം . മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ മെക്കാനിസം , വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ള തകരാറുകള്‍ ,കാരണങ്ങള്‍, പ്രതിവിധികള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good